NOVINKY

SEMAFOR PRO ZASTAVENÍ RYCHLE JEDOUCÍCH VOZIDEL
Jako novinku naše firma nabízí semafor s radarovým měřičem rychlosti, který zastavuje nebo zpomaluje vozidla překročující povolenou rychlost. Zařízení se instaluje v několika variantách, mimo jiné v kombinaci s přechodem pro chodce nebo se záznamem průjezdu na červenou. Byla zřízena specielní prezentace o těchto zařízeních  zde
ve spolupráci se spřízněnou firmou JTS CZ s.r.o. a jejích prezentací na www.jtsczsro.cz nebo www.eshop.jtsczsro.cz

PREFERENCE VOZIDEL IZS

Toto zařízení umožňuje volný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému (sanitky a hasiči) přes semafory (světelná signalizační zařízení) tím, že s dostatečným předstihem nastaví zelenou ze směru odkud přijíždí toto vozidlo a tak dojde k vyklizení tohoto směru. Výhoda spočívá nejen v urychleném průjezdu přes semafor, ale především v bezpečnosti průjezdu vozidla, protože všechny ostatní směry vozidel (i protijedoucí) a všichni chodci budou zastaveni (mít červenou). Toto zařízení je schopno spolupracovat se všemi systémy řízení dopravy, ale po zkušenosti (nechuti některých výrobců k jednoduchým převážně softwarovým úpravám) je nejlepší spolupráce se systémem CROSS Zlín, který dokáže využít všech moderních zařízení s minimálními nároky na úpravy softwaru i hardwaru. V této kombinaci systém pracuje po prvních dvou letech zkušebního provozu, a povolení k trvalému užívání od ministerstva dopravy, již několik let v trvalém provozu ve městech Pardubice, Ostrava, Olomouc a Frýdek - Místek.

    

SYSTÉM GSM PRO ŘADIČE
Tento systém umožňuje příjem a vysílání dat pro systém řízení dopravy (řadiče SSZ). Zobrazuje aktuální stav řadiče, signálního plánu, detektorů vozidel, tlačítek pro chodce a jednotlivých žárovek. V případě poruchy (porucha nebo výpadek napájení) zasílá systém na předem stanovená tel. čísla (ústředna, policie, servis apod.) textovou zprávu o problému konkrétního řadiče. Výhoda systému spočívá také v možnosti stažení dat provozního deníku (např. v případě vyjádření k nehodě pro policii) nebo intenzit dopravy (např. porovnání průjezdnosti městem pro Městský úřad nebo ŘSD) bez potřeby příjezdu servisních techniků na místo (odpadnou náklady na dopravu).

CENTRÁLA (MAKROÚROVEŇ ŘÍZENÍ)
V této oblasti došlo v posledních letech rovněž k bouřlivému rozvoji hardware a software na jejichž základě je možno řešit cenově dostupné systémy přizpůsobitelné potřebám zákazníků. Centrálu jsme navrhli jako počítačový systém pro ovládání a monitorování světelných signalizačních zařízení. Tvoří nadřízený stavební prvek řízení dopravy na pozemních komunikacích ve městech. Je navržena a vyrobena na základě teoretických poznatků a praktických zkušeností v oblasti řízení dopravy. Vyznačuje se snadnou a jednoduchou obsluhou a vysokou přehledností. Umožňuje připojit řadiče řídící jednotlivé křižovatky do jednoho centra s cílem zvýšit kvalitu řízení dopravy v městské aglomeraci. Zůstává však zachována výhoda rozptýlené inteligence připojených zařízení a vysoká funkčnost systému v autonomním provozu při zachování maximálního stupně dynamického řízení.

Centrála dle našeho projektu umožňuje monitorování funkcí systému řadičů z hlediska dopravního a technického. Jedná se tedy o možnost kontroly správného chodu a možnosti včasného servisního nebo dopravně inženýrského zásahu. Další funkcí jsou zásahy do řízení od možnosti ručního ovládání jednotlivé křižovatky až po stavění zásahových tras pro vozidla s právem přednosti v jízdě. Centrála též vede historii systému a ukládá zátěže na jednotlivých detektorech. Software je zpracován jako síťový a umožňuje realizovat potřebný počet dispečerských pracovišť s nastavením přístupových práv.

OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
Nové řešení nasvětlení přechodů pro chodce s pozvolným náběhem intenzity osvětlení přechodu (odpadá tzv. zornicový efekt při němž řidič nedokáže rozpoznat překážku nebo osoby těsně za clonou ostrého světla) a to jak na samostatných přechodech, tak na přechodech řízených semafory. Pro každý přechod je vypočtena intenzita osvětlení přechodu vzhledem k okolním světelným poměrům a je vypočtena hodnota výbojky a navrženo svítidlo.